Style your wedding Style your Party
Style your wedding Style your Party

Style Your Party

De consument heeft het recht aan Style your Party mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Deze website is eigendom van Style your Party

Voor vragen over deze algemene voorwaarden, de website, het privacy beleid of andere kunt u ons contacteren :
Per e-mail : info@styleyourparty.nl

Per telefoon : +31 70 888 23 06 (tussen 9 en 17u van maandag tot vrijdag)

Per brief op het volgend adres :

Style your Party
Postbus 1
2265 AA Leidschendam

BTW nr: NL1822.13.936.B.02
KVK: 6683 4783

Artikel 1 : Algemene bepalingen

De webwinkel van Style your Party, ook handelend onder de naam Style your Wedding, gevestigd aan de Hellingweg 98a, 2583WH te Den Haag. Te identificeren onder BTW Nummer NL1822.13.936.B02 (hierna SYP), biedt haar klanten de mogelijkheid om allerhande feestartikelen en accessoires online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het SYP assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij SYP.
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. “Style Your Party” behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

Er is veel tijd en moeite gestoken in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er zich ondanks de voorzorgen dit op een correcte manier te doen, toch een fout bevinden op onze website dan kan SYP hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 2 : Prijzen

De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze geconsulteerd worden op de website of voor de geldigheidsperiode indien deze vermeld is. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in het aanbod en de prijs.

Artikel 3 : Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantenservice (zie artikel 12).
SYP is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informative betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SYP is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.  Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan steeds worden aangepast of ingetrokken door SYP. SYP is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4 : Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het SYP assortiment online aan te kopen.  De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van SYP. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd volgens de aangegeven leveringstermijn. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  via Creditcard
  via PayPal
  via een door een PSP aangeboden dienst; Ideal, Bancontact, MrCash

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van SYP. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SYP te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SYP beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per bestelling. Onverminderd het voorgaande behoudt SYP zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7 : Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Klachten of onvolkomenheden kunnen via e-mail worden ingediend op info@styleyourparty.nl en zullen binnen 5 werkdagen worden behandeld. De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Den Haag.

Artikel 8 : Garantie

De garantietermijnen en voorwaarden zijn gelijk aan die welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Voor zover toepasbaar zijn de garantietermijnen steeds vermeld bij de productomschrijving. In geval van twijfel zal de mening van de leverancier van SYP bepalend zijn. Goederen met gebreken die terecht onder de garantie vallen zullen worden gerepareerd of worden vervangen door eenzelfde of gelijkwaardig product. De klant dient aandachtig de garantievoorwaarden van de producent door te nemen voor het eerste gebruik van het product.

Artikel 9 : Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid als consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan SYP mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht/herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de SYP klantenservice en de goederen binnen 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan:
Style Your Party – Postbus 1, 2265 AA Leidschendam (Nederland), voorzien van een afzender en de originele of kopie van de pakbon.  Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd.  Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  Volgende producten zullen in geen geval worden teruggenomen:

  - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
  - gepersonaliseerde artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.
  - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.


Artikel 10 : Privacy

SYP verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van SYP toe te sturen.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kunt uw gegevens die wij in de klantenlijst van SYP bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten verwijderen en u kunt u afmelden voor commerciële uitingen van SYP. Het volstaat dat per email aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@styleyourparty.nl. SYP respecteert de Nederlandse wet met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op SYP. Ter consultatie, wijziging of verwijdering. SYP maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren. SYP houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren op info@styleyourparty.nl.

Artikel 11 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien ongeacht welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  Het nalaten op ongeacht welk moment door SYP om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een herroeping/verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12 : Wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en door de algemene verkoopsvoorwaarden van SYP. Ingeval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige voorwaarden. SYP kan deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 13 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14 : Auteursrechten

De compilatie van alle inhoud op deze website is het exclusieve bezit van SYP en is beschermd door de Belgische en internationale auteursrechtwetten. Verder is elke tekst, grafiek, logo’s, pictogrammen, beelden, merknamen het bezit van SYP of haar leveranciers en beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten in verband met deze site zijn exclusief eigendom van SYP.

wie zijn wij?

Style Your Party
Postbus 1 | NL-2260 AA Leidschendam
Rabobank: NL03RABO 0312 3602 74
BTW: NL1822.13.936.B.02
KVK: 6683 4783
T: +31 70 888 23 06 | info@StyleyourParty.nl